ಜಗಳೂರು: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಿಡಿಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಭಸ್ಮ, ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ!

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರ ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹಚ್ಷಿದ ಕಿಡಿಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿ

Suddivijaya Suddivijaya April 13, 2023
error: Content is protected !!