ಜಗಳೂರು: ಪಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ!

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಗಬ್ಬುನಾಥ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಸದ ರಾಶಿ,

Suddivijaya Suddivijaya December 28, 2022
error: Content is protected !!