ಜಗಳೂರು: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ,ಜಗಳೂರು:ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು

Suddivijaya Suddivijaya April 14, 2023
error: Content is protected !!