ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಳಾ ಪಾಪಿ ಪತ್ನಿ!

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ದಾವಣಗೆರೆ: (ವಿಶೇಷ)ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ದುರ್ಗೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ಅವತಾರ

Suddivijaya Suddivijaya April 1, 2023
error: Content is protected !!