ಜಗಳೂರು: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ

Suddivijaya Suddivijaya November 20, 2023

ಜಗಳೂರು: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಪವಾಡಪುರುಷ ಬೊಮ್ಮಕಾಟಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬೊಮ್ಮಕಾಂಟಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ

Suddivijaya Suddivijaya September 11, 2023

ಜಗಳೂರು: ಎಸ್‍ಟಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ!

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ,ಜಗಳೂರು: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಚೆಂಗಾವರ ಮಾರಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ

Suddivijaya Suddivijaya July 27, 2022
error: Content is protected !!