ರಾಜ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ

ಸುದ್ದವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ

Suddivijaya Suddivijaya November 6, 2023
error: Content is protected !!