ಜಗಳೂರು: ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿದು ಬದುಕಿದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ,ಜಗಳೂರು: ದುಡಿದು ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಗೌರವ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ

Suddivijaya Suddivijaya April 14, 2023
error: Content is protected !!