ಜಗಳೂರು: ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ!

Suddivijaya/ kannadanews 13/4/2023 ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ

Suddivijaya Suddivijaya April 13, 2023
error: Content is protected !!